PODIVUHODNÁ LIEČBA PACIENTOV S COVID-19 LEŽIACICH NA OAIM, NA KTOROM ŠEFUJE PRIMÁR HLOŽNÍK

PODIVUHODNÁ LIEČBA  PACIENTOV S COVID-19 LEŽIACICH NA OAIM, NA KTOROM  ŠEFUJE PRIMÁR HLOŽNÍK

Primár Hložník je veľkým odporcom ivermektínu a veľmi rád sa oháňa medicínou založenou na dôkazoch (EBM), ktorej zrejme vôbec nerozumie.  Som veľmi zvedavý, ako by vysvetlil,  že v terapeutickom  protokole používanom na jeho pracovisku  sa nachádzajú farmaceutické  prípravky, ktoré v danom čase neboli schválené uznávanými inštitúciami verejného zdravia a ktoré môžu potenciálne poškodiť zdravie pacienta??  To isté sa týka aj neatestovaného  „infektológa“  dr. Sabaku. Aj toto je zrejme jeden z dôvodov,  prečo sa títo  pseudoodborníci  obávajú ísť do otvorenej verejnej diskusie s ich oponentami, ktorých považujú za dezolátov, atď. Porovnajte si,  ako sa  liečili pacienti s covid-19  na Hložníkovom  oddelení v januári 2021,  s Usmerneniami  pre liečbu  COVID-19 (COVID-19), ktoré zverejnil  americký Národný inštitút zdravia zo 14. Januára 2021. https://files.covid19treatmentguidelines.nih.gov/guidelines/archive/covid19treatmentguidelines-01-14-2021.pdf

VITAMÍN C

U pacientov s ochorením COVID-19 nie sú ukončené kontrolované štúdie vitamínu C a dostupné pozorovacie údaje sú malé  a nepresvedčivé. Štúdie vitamínu C u pacientov so sepsou a pacientov s ARDS hlásili variabilnú účinnosť a niekoľko bezpečnostných obáv. Pripomínam, že jedným z vážnych rizík u  pacientov s ARDS je akútna oxalátová nefropatia. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7363608/

There are no completed controlled trials of vitamin C in patients with COVID-19, and the available observational data are sparse and inconclusive. Studies of vitamin C in sepsis patients and ARDS patients have reported variable efficacy and few safety concerns.

VITAMÍN D

Úloha suplementácie vitamínom D pri prevencii alebo liečbe COVID-19 nie je známa. Dôvody používania vitamínu D sú do značnej miery založené na imunomodulačných účinkoch, ktoré by mohli potenciálne chrániť pred infekciou COVID-19 alebo znížiť závažnosť ochorenia. Prebiehajúce pozorovacie štúdie hodnotia úlohu vitamínu D pri prevencii a liečbe OCHORENIA COVID-19. Niektoré skúmané štúdie o používaní vitamínu D u ľudí s OCHORENÍM COVID-19 sa plánujú alebo už robia nábor  účastníkov.  V týchto štúdiách sa bude  podávať vitamín D samostatne alebo v kombinácii s inými látkami účastníkom s nedostatkom vitamínu D a bez neho.

The role of vitamin D supplementation in the prevention or treatment of COVID-19 is not known. The rationale for using vitamin D is based largely on immunomodulatory effects that could potentially protect against COVID-19 infection or decrease the severity of illness. Ongoing observational studies are evaluating the role of vitamin D in preventing and treating COVID-19. Some investigational trials on the use of vitamin D in people with COVID-19 are being planned or are already accruing participants. These trials will administer vitamin D alone or in combination with other agents to participants with and without vitamin D deficiency

TIAMÍN

Dve malé štúdie, ktoré používali historické kontroly, hlásili priaznivé klinické výsledky (t. j. znížená úmrtnosť, znížené riziko progresie k zlyhaniu orgánov a zlepšené rádiografické nálezy) u pacientov so sepsou alebo ťažkou pneumóniou, ktorí dostávali kombináciu vitamínu C, tiamínu a hydrokortizónu. Tri nedávne randomizované štúdie, v ktorých pacienti dostávali vitamín C a tiamín (s hydrokortizónom alebo bez neho) na liečbu sepsy  a septického  šoku ukázali, že táto kombinácia poskytla výhody pre určité klinické parametre. Nebol však hlásený žiadny prínos pre prežitie. V dvoch štúdiách sa pozorovalo zníženie dysfunkcie orgánov (merané skóre SOFA v deň 3)8,9 alebo trvanie šoku  bez vplyvu na klinické výsledky. Dve ďalšie štúdie nezistili žiadne rozdiely v žiadnej fyziologickej alebo výslednej miere medzi skupinami liečenia a placebom.

Zaujímalo by ma preto, z akého dôvodu, odporúča Hložník používať neúčinný tiamín u pacientov ležiacich na jeho oddelení a prečo ho odporúča podávať intramuskulárne, keď je dobre známe, že pacienti s poruchami hemokoagulácie,  alebo užívajúci antikoagulancia môže podávanie intramuskulárnych injekcii viesť k rozsiahlym hematómom, ktoré sa môžu ľahko infikovať a spôsobiť septický stav. 

Intravenous Vitamin C Plus Thiamine With or Without Hydrocortisone Two small studies that used historic controls reported favorable clinical outcomes (i.e., reduced mortality, reduced risk of progression to organ failure, and improved radiographic findings) in patients with sepsis or severe pneumonia who received a combination of vitamin C, thiamine, and hydrocortisone.6,7 Three recent randomized trials in which patients received vitamin C and thiamine (with or without hydrocortisone) to treat sepsis and septic shock showed that this combination conferred benefits for certain clinical parameters. However, no survival benefit was reported. Two trials observed reductions in organ dysfunction (as measured by a SOFA score at Day 3)8,9 or the duration of shock10 without an effect on clinical outcomes. Two other trials found no differences in any physiologic or outcome measure between the treatment and placebo groups.11

ZINOK

Keďže sa nepreukázalo, že zinok má klinický prínos a môže byť škodlivý, panel odporúča nepoužívať suplementáciu zinku nad  odporúčanú dennú dávku,  na prevenciu OCHORENIA COVID-19, s výnimkou klinického skúšania (BIII). Pripomínam, že odporúčaná denná dávka zinku u mužov je 11 mg a u žien 8 mg, avšak Hložník zo záhadných dôvodov odporúča dávku až 150 mg!!!  https://ods.od.nih.gov/factsheets/Zinc-Consumer/

Because zinc has not been shown to have clinical benefit and may be harmful, the Panel recommends against using zinc supplementation above the recommended dietary allowance for the prevention of COVID-19, except in a clinical trial (BIII).

REMDESIVIR

Remdesivir, antivírusový prípravok, je v súčasnosti jediným liekom, ktorý  (v tom čase)  schválil  americký  Úrad pre potraviny a liečivá (FDA)na liečbu COVID-19. Odporúča sa používať u hospitalizovaných pacientov, ktorí potrebujú doplnkový kyslík. Bežne sa však neodporúča pacientom, ktorí vyžadujú mechanickú ventiláciu kvôli nedostatku údajov preukazujúce prínos v tomto pokročilom štádiu ochorenia.

Remdesivir, an antiviral agent, is currently the only drug that is approved by the Food and Drug Administration for the treatment of COVID-19. It is recommended for use in hospitalized patients who require supplemental oxygen. However, it is not routinely recommended for patients who require mechanical ventilation due to the lack of data showing benefit at this advanced stage of the disease.

DEXAMETAZÓN A INÁ IMUNOMODULAČNÁ LIEČBA

Odporúčania panelu pre liečbu COVID-19 (panel) týkajúce sa používania dexametazónu (alebo iných kortikosteroidov) s remdesivirom alebo bez neho sa nachádzajú v terapeutickom manažmente pacientov s COVID-19.  Zistilo sa, že dexametazón, zlepšuje prežitie u hospitalizovaných pacientov, ktorí vyžadujú doplnkový kyslík, s najväčším účinkom pozorovaným u pacientov, ktorí vyžadujú mechanickú ventiláciu. Preto sa v tomto nastavení dôrazne odporúča použitie dexametazónu.

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje, ktoré by panel odporučil buď pre alebo proti použitiu nasledujúcich imunomodulátorov na liečbu COVID-19: • Inhibítory Interleukínu (IL)-1 (napr. anakinra). • Interferón beta. 

Panel odporúča nepoužívať nasledujúce imunomodulátory na liečbu COVID-19, s výnimkou klinickej štúdie: • monoklonálne protilátky proti receptoru PROTI IL- 6 (napr. sarilumab, tocilizumab) alebo monoklonálna protilátka proti IL- 6 (siltuximab) (BI). • Interferóny (alfa alebo beta) na liečbu ťažko alebo kriticky chorých pacientov s OCHORENÍM COVID-19 (AIII). • Brutonove inhibítory tyrozínkinázy (napr. inhibítory acalabrutinibu, ibrutinibu, zanubrutinibu) a januskinázy (napr. baricitinib, ruxolitinib, tofacitinib) (AIII).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by ma zaujímalo, z akého dôvodu používa Hložník na jeho oddelení polyoxidonium. Neexistujú žiadne placebom kontrolované klinické  štúdie, ktoré by opodstatňovali jeho použitie u pacientov s ťažkým priebehom covid? Ide tiež o zbytočne vyhodené peniaze a navyše existuje potenciálne riziko zhoršenia u pacientov prehnanou imunitnou odpoveďou v podobe cytokínového syndrómu.

The COVID-19 Treatment Guidelines Panel’s (the Panel’s) recommendations on the use of dexamethasone (or other corticosteroids) with or without remdesivir can be found in the Therapeutic Management of Patients with COVID-19.  Dexamethasone, a corticosteroid, has been found to improve survival in hospitalized patients who require supplemental oxygen, with the greatest effect observed in patients who require mechanical ventilation. Therefore, the use of dexamethasone is strongly recommended in this setting.

There are insufficient data for the Panel to recommend either for or against the use of the following immunomodulators for the treatment of COVID-19: • Interleukin (IL)-1 inhibitors (e.g., anakinra). • Interferon beta.

The Panel recommends against the use of the following immunomodulators for the treatment of COVID-19, except in a clinical trial: • Anti-IL-6 receptor monoclonal antibodies (e.g., sarilumab, tocilizumab) or anti-IL-6 monoclonal antibody (siltuximab) (BI). • Interferons (alfa or beta) for the treatment of severely or critically ill patients with COVID-19 (AIII). • Bruton’s tyrosine kinase inhibitors (e.g., acalabrutinib, ibrutinib, zanubrutinib) and Janus kinase inhibitors (e.g., baricitinib, ruxolitinib, tofacitinib) (AIII).

EMPIRICKÁ LIEČBA ŠIROKOSPEKTRÁLNYMI ANTIBIOTIKAMI

U pacientov s ochorením COVID-19 a závažným alebo kritickým ochorením nie sú k dispozícii dostatočné údaje na odporúčanie  širokospektrálnej antimikrobiálnej liečby pri absencii inej indikácie. Ak sa začalo podávať antimikrobiálne látky, panel odporúča, aby sa ich používanie denne prehodnotilo, aby sa minimalizovali nepriaznivé dôsledky zbytočnej antimikrobiálnej liečby (AIII).

Uvedený postup sa zdôvodňuje tým, že v súčasnosti neexistujú spoľahlivé odhady výskytu alebo prevalencie kopatogénov  u pacientov s ťažkým COVID-19. Niektorí odborníci bežne podávajú širokospektrálne antibiotiká ako empirickú  liečbu bakteriálnej pneumónie všetkým pacientom s OCHORENÍM COVID-19 a stredne ťažkou alebo ťažkou hypoxémiou. Iní odborníci podávajú antibiotiká len pre špecifické situácie, ako je prítomnosť lobárneho  infiltrátu na röntgenovej  snímke hrudníka, leukocytóza, zvýšená hladina laktátu v sére, mikrobiologické údaje alebo šok.  Farbenie podľa Grama , kultivačné vyšetrenie  alebo iné testovanie respiračných vzoriek často nie je k dispozícii kvôli obavám z aerosolizácie vírusu počas diagnostických postupov alebo pri spracovaní vzoriek. Neexistujú žiadne klinické štúdie, ktoré by hodnotili použitie empirického použitia   antimikrobiálnych látok u pacientov s  COVID-19 alebo inými závažnými infekciami koronavírusom.  Vzhľadom na uvedené skutočnosti by ma zaujímalo,  z akého dôvodu odporúča Hložník empirickú antibiotickú liečbu.

In patients with COVID-19 and severe or critical illness, there are insufficient data to recommend empiric broad-spectrum antimicrobial therapy in the absence of another indication. • If antimicrobials are initiated, the Panel recommends that their use should be reassessed daily in order to minimize the adverse consequences of unnecessary antimicrobial therapy (AIII).

Rationale There are no reliable estimates of the incidence or prevalence of copathogens with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 at this time. Some experts routinely administer broad-spectrum antibiotics as empiric therapy for bacterial pneumonia to all patients with COVID-19 and moderate or severe hypoxemia. Other experts administer antibiotics only for specific situations, such as the presence of a lobar infiltrate on a chest X-ray, leukocytosis, an elevated serum lactate level, microbiologic data, or shock. Gram stain, culture, or other testing of respiratory specimens is often not available due to concerns about aerosolization of the virus during diagnostic procedures or when processing specimens. There are no clinical trials that have evaluated the use of empiric antimicrobial agents in patients with COVID-19 or other severe coronavirus infections.

ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA

Všetky usmernenia súhlasia s tým, že hospitalizovaní pacienti s COVID-19 by mali dostať profylaktickú dávku antikoagulácie na prevenciu venózneho tromboembolizmu. Niektoré usmernenia poznamenávajú, že intermediárna dávka  antikoagulácie sa môže zvážiť u kriticky chorých pacientov.  U hospitalizovaných, kriticky chorých pacientov sa uprednostňuje  heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou alebo nefrakciovaný heparín  pred perorálnymi antikoagulanciami kvôli ich kratšiemu polčasu, schopnosti podávať intravenózne alebo subkutánne a menšiemu počtu liekových interakcií (AIII).

All guidelines agree that hospitalized patients with COVID-19 should receive prophylactic dose anticoagulation for VTE. Some guidelines note that intermediate dose anticoagulation can be considered for critically ill patients.  In hospitalized, critically ill patients, low molecular weight heparin or unfractionated heparin is preferred over oral anticoagulants because of their shorter half-lives, ability to be administered intravenously or subcutaneously, and fewer drug-drug interactions (AIII).

Celý obrázok: