Vrodená imunitná supresia očkovaním mRNA SARS-CoV-2: Úloha G-kvadruplexov, exozómov a mikroRNA

Ešte pred zavedením mRNA vakcín som spracoval hypotetický príspevok, v ktorom som podrobne rozobral, aké dopady na organizmus môžu mať zo strany molekulárnych zložiek. Spomenul som v ňom RIG, TLR, interferóny, microRNA, dysregulácia zápalových cytokínov a ovplyvnenie bunkovej signalizácie. Nižšie prikladám vedecký článok, kde autori uvádzajú určité reakcie a ich hypoteticky možné dopady. Len na pripomenutie, tak ScienceDirect je vedecká databáza obsahujúca vedecké články a knižné kapitoly viac než 2 500 recenzovaných časopisov a 11 000 kníh.

Imunitná odpoveď na vakcínu je však veľmi odlišná od reakcie na infekciu SARS-CoV-2. V tomto článku sú uvedené dôkazy, že očkovanie vyvoláva vážne poškodenie signalizácie interferónu typu I, čo má rôzne nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie. Imunitné bunky, ktoré prijali mRNA vakcínu, uvoľňujú do obehu veľké množstvo exozómov obsahujúcich spike proteín, spolu s mikroRNA, ktoré indukujú signálnu odpoveď v bunkách príjemcu aj na vzdialené miesta. Krajiny po celom svete agresívne propagujú očkovacie s nádejou ukončenia pandémie. Ibaže, vlády sú žiaľ zdržanlivé, pokiaľ ide o možnosť, že tieto experimentálne vakcíny môžu zapríčiniť poškodenie neočakávaným spôsobom. Dokonca tieto poškodenia môžu prevýšiť výhody dosiahnuté pri ochrane pred ťažkými chorobami. Už je evidentne jasné, že protilátky vyvolané vakcínami vymiznú už za 3 – 10 týždňov po druhej dávke. Ďalej sa potvrdilo, že delta a omikron sú na vakcinačné protilátky rezistentné a vakcíny vôbec nezabraňujú prenosu choroby. 

Nebudem tu hlbšie popisovať mechanizmy poškodenia zo strany molekulárnych kaskád, len to podám stručne v bodoch:

  1. Zhoršená signalizácia IFN typu I je spojená s mnohými rizikami ochorenia, najmä s rakovinou, pretože signalizácia IFN typu I potláča proliferáciu vírusov aj rakovinových buniek zastavením bunkového cyklu, čiastočne prostredníctvom upregulácie p53, génu supresujúceho nádory a rôznych cyklínov -dependentné kinázové inhibítory
  2. Priame účinky zahŕňajú zastavenie bunkového cyklu, vyvolanie diferenciácie buniek, spustenie apoptózy, aktiváciu prirodzených zabíjačov a CD8 + T buniek
  3. Nepriame protirakovinové účinky sa uskutočňujú predovšetkým prostredníctvom aktivácie génovej transkripcie signálneho transduktora Janusovej kinázy a aktivátora transkripcie (JAK/STAT). Väzba IFN-a na bunkový povrch iniciuje JAK, tyrozínkinázu, na fosforyláciu STAT1 a STAT2. Akonáhle sú fosforylované, tieto STAT tvoria komplex s IRF9, jedným z rodiny IRF, ktoré hrajú širokú škálu úloh v regulácii onkogénov a iných bunkových funkciách
  4.  Spike proteín SARS-CoV-2 modifikuje produkciu exozómov hostiteľskej bunky. Transfekcia buniek génom vrcholového proteínu a následná produkcia vrcholového glykoproteínu SARS-CoV-2 vedie k tomu, že tieto bunky generujú exozómy obsahujúce mikroRNA, ktoré potláčajú produkciu IRF9 a zároveň aktivujú celý rad prozápalových génových transkriptov
  5. Keďže tieto vakcíny sú špeciálne navrhnuté tak, aby vyvolali vysokú a pokračujúcu produkciu vrcholových glykoproteínov SARS-CoV-2, dôsledky sú hrozivé. Ako je opísané vyššie, inhibícia IRF9 potláča TRAIL a všetky jeho regulačné a následné apoptózu indukujúce účinky. Malo by sa tiež očakávať, že supresia IRF9 prostredníctvom exozomálnej mikroRNA naruší protirakovinové ochranné účinky aktivity génu BRCA2. Rakoviny spojené s BRCA2 zahŕňajú rakovinu prsníka, vajíčkovodov a vaječníkov u žien, rakovinu prostaty a prsníka u mužov, akútnu myeloidnú leukémiu u detí. 
  6. Bolo tiež preukázané, že očkovanie potláča IRF7 aj STAT2
  7. Dá sa očakávať, že to bude interferovať s protirakovinovými ochrannými účinkami BRCA1, ako je opísané vyššie. Rakoviny spojené so zhoršenou aktivitou BRCA1 zahŕňajú rakovinu prsníka, maternice a vaječníkov u žien; rakovina prostaty a prsníka u mužov; a mierny nárast rakoviny pankreasu u mužov aj žien 
  8. mRNA vakcíny potenciálne spôsobujú zvýšené riziko infekčných chorôb a rakoviny.
  9. Poruchy majú potenciálne kauzálnu súvislosť s neurodegeneratívnym ochorením, myokarditídou, imunitnou trombocytopéniou, Bellovou obrnou, ochorením pečene, zhoršenou adaptívnou imunitou, zhoršenou reakciou na poškodenie DNA a tumorigenézou.

Celkový počet hlásení o nežiaducich udalostiach pre injekcie COVID-19 je oveľa vyšší ako kumulatívny počet ročných hlásení o nežiaducich udalostiach očkovania vo všetkých predchádzajúcich rokoch, ako ukazuje Rose (2021). Ďalej príspevok upozorňuje na tri veľmi dôležité aspekty z hľadiska bezpečnosti týchto očkovaní. Prvým je rozsiahlo zdokumentovaná subverzia vrodenej imunity, predovšetkým prostredníctvom supresie IFN-a a s ním spojenej signálnej kaskády. Toto potlačenie bude mať širokú škálu dôsledkov, medzi ktoré v neposlednom rade patrí reaktivácia latentných vírusových infekcií a znížená schopnosť účinne bojovať proti budúcim infekciám. Druhým je dysregulácia systému na prevenciu a detekciu geneticky riadenej malígnej transformácie v bunkách a následný potenciál očkovania na podporu týchto transformácií. Po tretie, očkovanie mRNA potenciálne narúša vnútrobunkovú komunikáciu uskutočňovanú exozómami, a indukuje bunky, ktoré vychytávajú mRNA spike glykoproteínu, aby produkovali vysoké hladiny exozómov nesúcich spike-glykoproteín, s potenciálne vážnymi zápalovými následkami. 

Citované z článku:

„Ak by sa ktorýkoľvek z týchto potenciálov naplno využil, dopad na miliardy ľudí na celom svete by mohol byť obrovský a mohol by prispieť ku krátkodobému aj dlhodobému zaťaženiu, ktorému náš systém zdravotnej starostlivosti čelí. Je nevyhnutné, aby sa vykonali ďalšie štúdie na určenie rozsahu potenciálnych patologických dôsledkov uvedených v tomto dokumente. Nie je praktické, aby sa tieto očkovania považovali za súčasť kampane verejného zdravia bez podrobnej analýzy vplyvu potenciálneho vedľajšieho poškodenia na človeka. V konečnom dôsledku sú potenciálne ohrozené miliardy životov, vzhľadom na veľký počet jedincov, ktorým boli aplikované vakcíny mRNA proti SARS-CoV-2 a široké spektrum nepriaznivých výsledkov, ktoré sú v nižšie priloženom článku uvedené. Nižšie v zdrojoch prikladám odkaz na vedecký článok a PDF na stiahnutie“.

Trvalo to, kým vedecké štúdie uverejnia článok týkajúci sa na nežiaduce účinky na organizmus.

Ďakujem Evke Balážikovej za poskytnutie zdroja.

ZDROJE:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869152200206X?fbclid=IwAR3_GioK3xWowwDyatlWT4D7M8CZQiLftfNACO2UVInW81oNFMHvVyIB0wo#sec6

1-s2.0-S027869152200206X-main

https://resistance-mondiale.com/wp-content/uploads/2021/11/adf864_0490c898f7514df4b6fbc5935da07322.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35436552/