Podnet ombudsmanke na klamlivú reklamu

Prišla odpoveď z kancelárie ombudsmanky, odporúčajú sa obrátiť na úrad pre retransmisiu…samozrejme aj naň som písal a tí odpisali, že reklamu na FB neriešia. Takže ostáva už len kontaktovať vyššie inštitúcie.

Dobrý deň, pán Čičala,

ďakujeme, že ste sa so svojím dotazom obrátili na Kanceláriu verejnej ochrankyne práv.

Počas prebiehajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 sme sa zaoberali viacerými podnetmi, ktoré nám do Kancelárie verejnej ochrankyne práv prichádzali. Vzhľadom na veľké množstvo mailov, s ktorými sa občania obracali na kanceláriu v čase prijímania obmedzení, sme sa venovali predovšetkým presadzovaniu systémových zmien. Podnety, ako aj medializované informácie týkajúce sa protiepidemiologických opatrení sme vyhodnocovali postupne a snažili sme sa nájsť čo najvhodnejší a efektívny spôsob, ako naše postrehy a zistenia komunikovať s krízovým štábom a príslušnými ministerstvami. V mnohých problematických aspektoch sa verejná ochrankyňa práv obrátila na príslušné orgány s návrhmi zmien.

Pre Vaše informovanie uvediem niekoľko informácií o pôsobnosti verejného ochrancu práv. Verejný ochranca práv je nezávislý ústavný orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv chráni základné práva a slobody fyzických a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich postup v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.

Verejný ochranca práv preskúmava postup, resp. konanie orgánov verejnej správy v oblasti verejnej správy, akými sú napríklad ministerstvá, okresné úrady, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, obecné úrady, kataster nehnuteľností, Sociálna poisťovňa, školy a iné.

Vaša otázka smeruje k reklame propagujúcej očkovanie proti ochoreniu Covid-19. V zmysle svojej pôsobnosti však verejná ochrankyňa práv nedisponuje možnosťou vykonávania dohľadu nad reklamou liekov, vakcín a obdobného zdravotníckeho materiálu.Ak sa domnievate, že očkovacia kampaň je klamlivá alebo zavádzajúca, môžete sa prípadne so svojím podnetom obrátiť na Radu pre vysielanie a retransmisiu, ktorá vykonáva dohľad nad reklamou v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

S pozdravom a prianím pevného zdravia,Sekcia základných ľudských práv a slobôd

zdroj: https://www.facebook.com/groups/2977194032501841/posts/3060885890799321/

zdroj obrázka: https://www.trend.sk/spravy/slovensko-ma-novu-ombudsmanku-verejnou-ochrankynou-prav-je-maria-patakyova