PACIENTOM CHÝBA ROZSIAHLA DIAGNOSTIKA

PACIENTOM CHÝBA RIADNA A ROZSIAHLA DIAGNOSTIKA

Článok popisuje aké nedostatky v diagnostike sú vykonávané na pacientoch, ktorí ochoreli na ochorenie covid19. Za každý priebeh infekcie a vážne následky je takmer vždy spôsobená bakteriálna koinfekcia s inými vírusmi, baktériami ako aj plesňami. Samotný vírus dokáže spôsobiť patologické stavy za účasti imunitných reakcií, ale bolo by to pre neho náročné. Imunitný systém bežného človeka sa dokáže vysporiadať s vírusovou náložou, pretože samotná imunita je na nich špecifická. Ľudský organizmus je nastavený na vysoké hladiny vírusov, pretože sa s nimi dennodenne stretávame a neustále ich prijímame. Počas imunitných reakcií v snahe likvidovať vírusové častice a nimi infikované bunky vstupujú do popredia baktérie, prípadne iné patogény napr. plesne iné vírusy, ktoré celý priebeh len zhoršia. Viac v článku:

Najväčším problémom v nemocniciach predstavuje nevhodne poskytnutá liečba u infekčných  pacientov a to prevažne na oddeleniach covid19 v súčasnej dobe. Pacientom sa dôkladne nevyšetruje spútum dýchacích ciest na zistenie iných patogénov. Vždy na vážnom priebehu infekčnej pneumónie sú zodpovedné vo vysokej miere baktérie a o niečo menej vírusy a plesne. Riadne vykonaná mikrobiologická diagnostika poskytne lekárom prehľad, ako správne podať liečebný proces, čím sa zabráni závažným komplikáciám a úmrtiam.

Vírusová pneumónia je častou príčinou chrípkových ochorení v súdržnosti s baktériami. Okrem nej predstavuje koinfekčnú komplikáciu zapríčinenú známym vírusom SARS-COV-2. Vírusová pneumónia môže ustúpiť aj sama za účasti imunitného systému. Ale ak sa jedná o závažnú formu, môže byť pre pacienta život ohrozujúca. Vírusy nie sú zvyčajne tak častou príčinou pneumónie získanej v komunite ako niektoré baktérie. Okrem toho, že sú primárnym patogénom, môžu byť vírusy spolu s baktériami príčinou vážneho priebehu, najmä u tých pacientov, ktorí majú závažné ochorenie vyžadujúce hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS).

Samotný NÍZKOPATOGÉNNY vírus SARS-CoV-2 sa stáva mimoriadne nebezpečným, ak sekundárna bakteriálna pneumónia napadne samotného pacienta (najmä u slabších a chorých jedincov). Podstatnú súčasť najťažších komplikácií a úmrtnosti spojenú s COVID-19 roku 2020 sa pripisuje sekundárnej bakteriálnej pneumónii a v menšej miere vírusovým koinfekciám. Pri liečbe pacientov so SARS-CoV-2 je mimoriadne naliehavým problémom bakteriálna infekcia získaná v nemocnici tzv. nozokomiálna infekcia. Riziku sekundárnej bakteriálnej pneumónie a jej ďalším komplikáciám by sa mala v boji proti SARS-CoV-2 venovať veľmi vážna pozornosť.

Jednou z najvážnejších komplikácií u pacientov s COVID-19 a hlavnou príčinou syndrómu akútnej respiračnej tiesne a respiračného zlyhania, ktoré zase často vedú k smrti pacienta, je atypický zápal pľúc (spôsobený baktériami). Symptomatický klinický obraz pneumónie súvisiacej s vírusom SARS-CoV-2 sa však vo väčšine prípadov podobá pneumónii spôsobenej mnohými inými vírusovými agensmi. Naopak, klinické štúdia preukázali, že značný počet vážne chorých pacientov s vírusovou pneumóniou hospitalizovaných počas posledných niekoľkých mesiacov vykazovali klinické príznaky, ktoré boli veľmi podobné alebo dokonca identické s tými, ktoré sa zvyčajne vyskytujú v COVID-19. Lenže u pozitívne testovaných pacientov sa nezistil žiadny SARS-CoV-2 vo vzorkách z dýchacích ciest. To môže potenciálne viesť k niekoľkým klinickým nejasnostiam, ktoré by ďalej skreslili štatistiku o COVID-19 a bránili by vo vyhodnotení jeho skutočného nebezpečenstva vo vážnych prípadoch. Vírus SARS-CoV-2, aj keď sám o sebe nie je veľmi nebezpečným patogénom, ale v prípade sekundárnej bakteriálnej pneumónie sa stane nebezpečným a to z hľadiska závažného klinického priebehu aj celkovej nepriaznivej prognózy. Hlavná časť úmrtnosti pripisovaná COVID-19 je spôsobená sekundárnou bakteriálnou pneumóniou získanou v komunite, ako aj nozokomiálne infekcie spôsobené baktériami (často multirezistentné baktérie). V klinických štúdií sa potvrdilo, že SARS-CoV-2 predstavoval veľmi malé až nepatrné množstvo prípadov zápalu pľúc v celkovom obraze pneumónie. Nižšie sú zobrazený častý pôvodcovia sekundárnej infekcie:

Najväčšie percento v zápale pľúc predstavovali baktérie: Streptococcus pneumoniae, Haemophilu sinfluenzae, Staphylococcus aureus, Chlamydia pneumoniae, Klebisella pneumoniae. Ostatné baktérie, ale v menšom pomere boli: Moraxella catarrhalis, Legionella pneumophila, E.coli, Mycoplasma pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa.

Z protozoárnych infeckií šlo o: Plasmodium a Toxoplasma gondii.

Z vírusových koinfekcií: vírus chrípky A (najčastejší) a B, RSV (respiračný syncicálny vírus), rhinovírusy A,B a C, metapneumovírus subtypy A a B, bežné koronavírusy 229E, NL63,HKU1, OC43, cytomegalovírus, Orthohantavírus. U týchto vzorkách sa vždy dokážu protilátky typu IgM a IgG súčasne.

Celkovo u väčšiny pacientov s pneumóniou má bakteriálny zápal pľúc. V menšom pomere ide o rôzne vírusové patogény s akútnou respiračnou infekciou. Chrípka typu A dosahuje maximálny podiel k celkovému obrazu pneumónie, pričom sa jedná o viac ako dvakrát väčší počet v porovnaní s počtom pneumónií súvisiacich so SARS-CoV-2. Bežné koronavírusy (HCoV-HKU1, HCoV-OC43, HCoV-229E a HCoV-NL63) boli zodpovedné za značný počet zápalu pľúc ako počet pneumónií súvisiacich s vírusom SARS-CoV-2.

Prekvapujúce je, že všetky komplikácie spojené so zdravotnou starostlivosťou boli považované za prípady získané priamo v nemocnici. Bakteriálne látky boli zistené po 48 hodinách pobytu v nemocnici. Za hlavným pôvodcom sekundárnej pneumónie získanej mimo nemocničného strediska boli Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus a Haemophilus influenzae. Pričom Staphylococcus aureus a Haemophilus influenzae spôsobujú oveľa viac prípadov pneumónie získanej priamo v nemocničnom zariadení. Sekundárne pneumónie súvisiace s baktériou Escherichia coli u pacientov s vírusom SARS-CoV-2 vo veku 12-17 rokov boli získané v komunite takmer úplne. Zatiaľ čo mykoplazmatická pneumónia (atypická), Chlamydophila pneumonia (atypická) a Klebsiella pneumonia sa objavili takmer úplne priamo v nemocničnom prostredí. Ich prítomnosť potvrdili výsledky zo spúta. V ošetrovniach a infekčných oddeleniach by sa mali prijať prísne opatrenia, aby sa zabránilo vzájomnej vírusovej a bakteriálnej infekcii u ťažko chorých pacientov. Vzájomná opätovná infekcia v nemocničnom prostredí je nebezpečná, pretože môže predstavovať lepšie šírenie vírusu SARS-CoV-2 a to hlavne len u rizikových pacientov. Závažne chronicky chorý pacienti, ľudia vo vysokom veku, jedinci s potlačenou imunitou, ľudia s mnohými komorbiditami sú hospitalizovaní prednostne a takmer vždy zostávajú v nemocniciach dlhšie ako ostatní pacienti. A to je primárnym cieľom sekundárnych bakteriálnych a vírusových súbežných infekcií.

Na záver spomeniem, že väčšina úmrtí je zapríčinená sekundárnou bakteriálnou infekciou a súbežnou vírusovou infekciou. Taktiež veľký vplyv má aj nesprávne aplikovaná liečba (imunomodulátory, umelá pľúcna ventilácia a iné liečivá), ktorá celý priebeh môže rapídne zhoršiť. Najväčšou chybou v nemocniciach predstavuje, že sa nevyšetruje dôkladne spútum z dýchacích ciest pacientov na stanovenie iných infekčných agensov a to hlavne u zvýšenej miere bakteriálnej koinfekcií a správnemu zisteniu citlivosti  na vhodné antibiotikum. Pokiaľ tieto metódy nebudú aplikované do klinickej praxe, budú rizikový pacienti vystavený značnému problému. Lekári by si mali hlavne uvedomiť, že koinfekcia vírusovej a bakteriálnej pneumónie zvyšuje riziko úmrtia u senzitívnych ľudí.

Zdroje: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33110587/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7568231/