MUDR. PIJÁK: PRIEBEH INFEKCIE Z HĽADISKA ÚMRTNOSTI JE ROVNAKÝ U OČKOVANÝCH AJ NEOČKOVANÝCH

OBNOVA INFEKCIE U PRACOVNEJ SILY SILNE OČKOVANÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO SYSTÉMU
Resurgence of SARS-CoV-2 Infection in a Highly Vaccinated Health System WorkforceKeehner J. et al. New England Journal of Medicine,
September 1, 2021
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2112981

PREKLAD CELÉHO ČLÁNKU (Michal Piják)
V decembri 2020 zaznamenala pracovná sila Kalifornskej univerzity v San Diegu (UCSDH) dramatický nárast infekcií SARS-CoV-2. Očkovanie vakcínami mRNA sa začalo v polovici decembra 2020; Do marca bolo 76 % pracovnej sily plne zaočkovaných a do júla sa toto percento zvýšilo na 83 %. Počet infekcií sa do začiatku februára 2021 dramaticky znížil. 1 Od marca do júna bolo každý mesiac pozitívne testovaných menej ako 30 zdravotníckych pracovníkov. Súbežne s koncom kalifornského mandátu masky 15. júna a rýchlou dominanciou variantu B.1.617.2 (delta), ktorý sa prvýkrát objavil v polovici apríla a do konca júla predstavoval viac ako 95% izolátov UCSDH ( obrázok 1), výskyt infekcii sa rýchlo zvýšili, vrátane prípadov medzi plne očkovanými osobami. Bol schválený inštitucionálny kontrolný výbor na použitie administratívnych údajov o očkovaní a údajov z prípadového vyšetrovania na preskúmanie účinnosti vakcíny mRNA SARS CoV-2.

UCSDH má nízky prah pre testovanie SARS-CoV-2, ktoré je vyvolané prítomnosťou najmenej jedného symptómu počas denného skríningu alebo identifikovanou expozíciou bez ohľadu na stav očkovania. Od 1. marca do 31. júla 2021 bolo celkovo 227 zdravotníckych pracovníkov UCSDH testovaných na nosný tampón pozitívne na SARS-CoV-2 pomocou RT-qPCR; Plne očkovaných bolo 130 z 227 pracovníkov (57,3%). Príznaky boli prítomné u 109 zo 130 plne očkovaných pracovníkov (83,8%) a u 80 z 90 neočkovaných pracovníkov (88,9%). (Zostávajúcich 7 pracovníkov bolo očkovaných iba čiastočne.) V žiadnej skupine neboli hlásené žiadne úmrtia; jedna neočkovaná osoba bola hospitalizovaná pre symptómy súvisiace so SARS-CoV-2.

Účinnosť vakcíny bola vypočítaná pre každý mesiac od marca do júla; definícia prípadu bola pozitívny test PCR a jeden alebo viac symptómov u osôb bez predchádzajúcej infekcie Covid-19 (pozri doplnkový dodatok ). Účinnosť vakcíny presiahla od marca do júna 90%, ale v júli klesla na 65,5% (95% interval spoľahlivosti [CI], 48,9 až 76,9) ( tabuľka 1). Júlové prípady boli analyzované podľa mesiaca, v ktorom pracovníci s Covid-19 dokončili očkovaciu sériu; u pracovníkov, ktorí očkovanie absolvovali v januári alebo vo februári, bola miera infekcie 6,7 na 1 000 osôb (95% IS, 5,9 až 7,8), zatiaľ čo miera infekcie medzi tými, ktorí očkovanie absolvovali, bola 3,7 na 1 000 osôb (95% CI, 2,5 až 5,7) v období od marca do mája. U neočkovaných osôb bola júlová miera infekcie 16,4 na 1000 osôb (95% IS, 11,8 až 22,9).

Vakcíny mRNA SARS CoV-2, BNT162b2 (Pfizer – BioNTech) a mRNA-1273 (Moderna), predtým v počiatočných klinických štúdiách vykazovali mieru účinnosti 95%, respektíve 94,1%, 2 a v prípade vakcíny BNT162b2, trvalá , aj keď mierne znížená účinnosť (84%) 4 mesiace po druhej dávke. 3 V Anglicku, kde bol použitý predĺžený interval dávkovania až na 12 týždňov, Lopez Bernal a kol. uviedli zachovanú účinnosť vakcíny 88% proti symptomatickému ochoreniu spojenému s delta variantom. 4 Ako zistili iní v populáciách, ktoré dostali vakcíny mRNA podľa štandardných intervalov autorizácie na núdzové použitie, 5naše údaje naznačujú, že účinnosť vakcíny proti akémukoľvek symptomatickému ochoreniu je u delta variantu výrazne nižšia a od očkovania sa môže časom znižovať.

Dramatická zmena účinnosti vakcíny od júna do júla bude pravdepodobne spôsobená vznikom variantu delta a slabnúcou imunitou v priebehu času, ktorá sa znásobí koncom požiadaviek na nosenie masiek v Kalifornii a z toho vyplývajúcim vyšším rizikom expozície v komunite. Naše zistenia zdôrazňujú význam rýchleho obnovenia nefarmaceutických zásahov, ako sú stratégie maskovania vo vnútorných priestoroch a intenzívnych testovacích stratégií, ako aj pokračujúce úsilie o zvýšenie očkovania ako stratégií na predchádzanie chorobám a úmrtiam, ktorým sa dá vyhnúť, a zabrániť masovému narušeniu spoločnosti počas šírenia tohto impozantného variantu. Okrem toho, ak sú naše zistenia o slabnúcej imunite overené v iných nastaveniach, môžu byť indikované posilňovacie dávky.

KOMENTÁR (Michal Piják)
Štúdia má viacero metodologických nedostatkov, vrátane nedostatočného štatistického vyhodnotenia rozdielov medzi porovnávanými skupinami a observačného charakteru štúdie. Predpoklad, že zmena účinnosti vakcíny by mohla byť spojená zvýšenou expozíciou v dôsledku zrušenia nariadenia nosenia masiek nie je podložený žiadnymi tvrdými dôkazmi. Podobne to je aj v prípade odporúčania podávania posilňovacích dávok vakcíny, ktoré je založené na pozorovaní, že efektívnosť vakcíny v júli poklesla na 65.5%.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje toto pozorovanie: „Príznaky boli prítomné u 109 zo 130 plne očkovaných pracovníkov (83,8%) a u 80 z 90 neočkovaných pracovníkov (88,9%). (Zostávajúcich 7 pracovníkov bolo očkovaných iba čiastočne.) V žiadnej skupine neboli hlásené žiadne úmrtia; jedna neočkovaná osoba bola hospitalizovaná pre symptómy súvisiace so SARS-CoV-2.“ Uvedené zistenia svedčia o tom, že priebeh infekcie delta variantom z hľadiska výskytu úmrtnosti je rovnaký u očkovaných a neočkovaných, čo je v kontraste so široko medializovanými tvrdeniami , že priebeh infekcie u očkovaných je miernejší.

zdroj: https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/posts/266240005503426