Baktérie celosvetový problém

Baktérie celosvetový problém

Globálny problém odolnosti voči antibiotikám sa rýchlo stáva jedným z hlavných vedeckých problémov modernej doby. Vývoj nových antibiotík je pomalý a náročný, ale bakteriálna rezistencia znižuje náš arzenál existujúcich liekov, ktoré predstavujú katastrofickú hrozbu, pretože bežné infekcie sa stávajú neliečiteľnými. Na zníženie rezistencie sú potrebné preventívne opatrenia.

Vo svete sú ďaleko vážnejšie problémy, ktoré sú bohužiaľ ignorované. Jedným z nich je strata účinnosti antibiotík voči multirezistentným baktériám. Odolnosť voči antibiotikám neustále rastie a baktérie sa čoraz viac stávajú voči týmto liekom odolnejšie. Medicína, tak čelí jednému z najväčších problémov, na ktorý zatiaľ nemá riešenie.

Často využívanou metódou lekárov je predpis na základe „lotérie“. Pôvod infekcie často lekár odhadne alebo podľahne tlaku pacienta resp. farmaceutickej spoločnosti. Táto metóda, ktorá sa bežne vykonáva hlavne v čase chrípkových sezónach je potrebná pre rýchle vybavenie pacienta. Slovensko v roku 2013 predpisovanie antibiotík výrazne zvýšilo z 5,328 milióna na takmer 5,7 miliónov. Medzi 80 až 90% antibiotík sa predpisuje v ambulanciách všeobecných lekárov a len 10% v nemocniciach. U nás na Slovensku majú všeobecný lekári veľkú obľubu predpisovať makrolidy. Ide o širokospektrálne antibiotiká s obsahom týchto účinných látok: erytromycín, Klaritromycín, Azitromycín, Klindamicýn, Spiramycín a Roxitromycín. Rezistencia na Erytromycín a Klindamycín pretrváva na vysokých úrovniach u baktérie Streptococcus pyogenes a pripisuje sa k nadmernému predpisovaniu a používaniu týchto antibiotík. Tento problém je potrebné riešiť prioritnými a hlavne prísnymi opatreniami , ktoré treba prijať na zastavenie humánnej dostupnosti antibiotík nielen v zdravotníctve, ale aj pre iné odvetvia ako napr. veterinárstvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Druhé v poradí predpisovaní antibiotík patria betalaktámové. V mnohých štátoch účinkujú Karbapenémy (vysoko účinné baktericidné antibiotiká) asi len u polovice pacientov nakazených baktériou Klebsiella. V súčasnej dobe sú vo svete superrezistentné baktérie disponujúce plazmidom NDM1, vďaka ktorému sú odolné na úplne všetky dostupné antibiotiká. Tieto baktérie (vrátane Klebsiella pneumoniae) sú schopné produkovať  širokospektrálne metalobetalaktamázy obsahujúce atóm zinku, ktoré rozkladajú aj tie antibiotiká, ktoré boli dosiaľ na gramnegatívne baktérie najúčinnejšie spomenuté KARBAPENÉMY: meropenem, doripenem, imipenem a ertapenem. Okrem toho baktéria produkujúca metalobetalaktamázy je rezistentná na všetky CEFALOSPORÍNY a PENICILÍNY (vrátane prípravkov IV. generácie a kombinácie piperacilín/tazobaktám), na všetky chinolóny a na všetky aminoglykozidy. Čiže sú rezistentné na úplne všetky účinné antibiotiká aj na tzv. rezervné alebo záchranné. Ďalším najväčším rizikom infekcie predstavuje MRSA (meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus) kmeň zlatého stafylokoka odolného voči množstvu bežne používaných antibiotík. Ich terapia je veľmi zlá. Tento druh mikróba disponuje génom mecA, ktorý determinuje syntézu aberantnej PBP2a. Tá ma k penicilínom až tisíckrát menšiu afinitu než normálna PBP2. Ku gentamicínom su rezistentné skoro všetky kmene MRSA. Viac ako 96% kmeňov je rezistentných ku gentamicín, klindamicín, erytromycín, cotrimoxazol, cirpofloxacin, tetracyklin a amikacin. Od roku 2002 sa objavili kmene VRSA (metycilín-rezistentný Staphylococcus aureus), ktorý je rezistentný na jediné dostupné a vysoko účinné antibiotikum Vankomycín. Tento kmeň predstavuje závažný problém v medicíne ohrozujúci život pacienta.  Veľmi závažná je mnohopočetná rezistencia baktérie Mycobacterium tuberculosis, šíriaca sa po celom svete nielen v zanedbaných krajinách, ale aj v štátoch s vysokou ekonomickou a epidemiologickou úrovňou.

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že každoročne na superrezistentné baktérie zomrie približne 700 000 ľudí. Ak sa nič nezmení a odolnosť sa bude zvyšovať týmto súčasným tempom , tak do roku 2050 budú na tieto baktérie zomierať až 10 000 000 ľudí. Antibiotická rezistencia sa stáva vážnym celosvetovým problémom. Súčasný trend negatívneho vývoja poukazuje na nutnosť účelného a uvážlivého podávania antibiotík, ktoré jediné môžu súčasný stav zlepšiť. Predpokladom účelnej preskripcie antiinfekčných liečiv je poznanie mechanizmov rezistencie s prehľadom citlivostí najčastejších pôvodcov infekcií. Bude nutný potrebný dohľad, aby sa monitorovali zmeny v profile antibiotickej citlivosti s cieľom usmerniť lekárov, aby volili vhodné antibiotiká resp. ich nevolili na bežné chrípkové ochorenia ako aj pod vplyvom tlaku pacienta. Ak sa s týmto nezačne niečo konať bude neskoro.

Je veľmi smutné, že sa na tento závažný problém veľmi nepoukazuje, priam až ignoruje. Baktérie veľmi napredujú. Sú to organizmy, ktoré majú vlastný metabolický aparát, a vždy nájdu cestu ako medicínu obísť. Bez nich by Svet nebol a vždy sú zodpovedné za závažný infekčný stav pacienta vďaka koinfekcií pri narušení integrity organizmu. Vždy a naďalej budú pre ľudstvo veľkou hrozbou. Ako s vírusmi, tak aj s baktériami žijeme celý život a (aj patogénne) sú súčasťou nášho ľudského tela a tvoria tzv. ľudský viróm. Len bohužiaľ im vytvárame vynikajúce podmienky na ich zosilnenie a vyhýbaniu sa antibiotickej liečbe. 

Pre zaujímavosť:
1. Streptococcus pyogenes –  700 miliónov infekcií ročne a 25% mortalita.

2. Pseudomonas aeruginosa – vysoká miera chorobnosti a úmrtnosti v rozmedzí od 18 – 61%.

3. Staphylooccus aureus MRSA – úmrtnosť 30 – 50%.

4. Acinetobacter baumannii – úmrtnosť 8- 35%.

5. SARS-CoV2 – úmrtnosť 1,61% podľa údajov z 9. septembra (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_disease_case_fatality_rates).

Zdroje:

https://academic.oup.com/cid/article/37/6/745/298539

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5646414/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3204653/

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234684

https://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/PFPS-webinar1_2013.pdf

https://www.researchgate.net/figure/Global-distribution-of-10-million-deaths-expected-by-2050-due-to-antimicrobial_fig1_318739049

10 most dangerous antibiotic-resistant bacteria