Antigénové testy sú presné??? čo nám vlastne zisťujú???

V súčasnej dobe sa v značnej miere používajú antigénové testy na rýchlu diagnostiku vírusu SARS CoV2. Len je to otázka, či tieto testy dokážu účinne zistiť konkrétneho patogéna, aj pri tak obrovskej variabilnosti receptorov, týchto známych druhov vírusov. Koronavírusy ako napr. HCoV OC43, HCoV 299E sú veľmi rozšírené infekčné častice, tlejúce v každom z nás. Neexistuje človek, ktorý by nimi nedisponoval. Celá táto čeľaď zahŕňa respiračné vírusy s obrovskou homológnou variabilitou v receptorových doménach. Čo ak väčšina testov skrížene reaguje na tieto známe nádchové vírusy? 

Antigén test predstavuje laterálny prietokový imunochromatografický test na detekciu extrahovaného nukleokapsidu, čo sú proteínové antigény špecifické pre vírus SARS-CoV-2. Vzorka je odobratá z nosohltana alebo z prednej časti vzorky nazálnych výterov priamo od jedincov, ktorí sú podozrivý na ochorenie COVID-19. Výtery z nosohltanu a prednej časti nosa vyžadujú krok prípravy vzorky, pri ktorom sa vzorka eluuje do extrakčného pufra. Extrahovaná vzorka tampónu sa pridá do jamky na vzorku. Keď táto vzorka tampónu migruje v testovací prúžok, SARS-CoV-2 vírusové antigény sa následne viažu na anti-SARS-CoV-2 protilátky proti nukleokapsidovému proteínu konjugované s indikátorom. Tým dochádza k zachyteniu častice v testovacom prúžku tvoriace imunitný komplex. Imunitný komplex sa potom zachytí testovacou čiarou na nitrocelulóze pri migrácii cez tento pás. Výsledky testu sa interpretujú po 10 minútach.

Len obrovská variabilita v receptorových doménach dokáže tieto protilátky „oklamať“, ktoré dokážu reagovať aj na známe respiračné koronavírusy. Tým môže dôjsť k reakcií a zlej diagnostickej interpretácií pacientov, ktorý môžu disponovať úplne odlišným druhom vírusu na rozdiel od toho, ktorý by mal test identifikovať. Celá táto čeľaď má podobnú homológiu v receptoroch (viď obrázok),kde aj prirodzené protilátky dokážu skrížene reagovať na tieto častice.  Počas kontrolných skúšok antigénových testoch sa preukázalo, že homológia medzi nukleokapsidovým proteínom SARS-CoV-2 a človekom nukleokapsidový proteín koronavírusu HKU1 je relatívne nízky, na úrovni 36,7 %. 86,4 % sekvencií, ale krížovú reaktivitu nemožno vylúčiť. Ďalej, homológia medzi nukleokapsidovým proteínom SARS-CoV-2 a Mycobacterium celkový proteín tuberculosis (3 991 proteínov) je relatívne nízky, založený na homológii krížovú reaktivitu možno vylúčiť. Homológia medzi nukleokapsidovým proteínom SARS-CoV-2 a celkovým proteínom Pneumocystis jirovecii (3 745 proteínov) je relatívne nízka a je založená na homológii. Krížovú reaktivitu možno vylúčiť. Homológia medzi nukleokapsidovým proteínom SARS-CoV-2 a človekom nukleokapsidový proteín koronavírusu 229E je relatívne nízky, naprieč 28,8 % 72,1 % sekvencií, ale krížovú reaktivitu nemožno vylúčiť. Aj samotný výrobca uvádza nízku skríženú reakciu, ale nemôže ju jasne vylúčiť na rozdiel od vyššie uvedených baktérií. Je to pochopiteľné, že na baktérie tieto testy skrížene nereagujú. Len mnoho vírusov má obrovskú podobnosť. Vezmime taký vírus Dengue. Ten dokázal v týchto rýchlotestoch skrížene reagovať, čím potvrdili falošné výsledky. Podľa Masyeniho a kol. aj napriek vysokej špecifickosti COVID-19 RDT spozorovali krížové reakcie a falošne pozitívne výsledky medzi horúčkou dengue a vírusom SARS CoV 2. Zistila sa aj súbežná infekcia horúčkou dengue a COVID-19. Zdravotnícki lekári v endemických oblastiach horúčky dengue by mali byť opatrní pri používaní rýchlych diagnostických testov protilátok na diagnostiku horúčky dengue počas pandémie COVID-19, aby sa predišlo nesprávnej diagnóze. Už samotná štúdia uvádza, že použitie rýchlych diagnostických testov je síce jednoduché a pohodlné, ale môžu sa však vyskytnúť problémy so skríženou reaktivitou s protilátkami na iné patogény.

Záverom chcem skonštatovať, že podľa mňa je mnoho ľudí nesprávne diagnostikovaných, len vďaka skríženej reaktivite s inými patogénmi. Krížovú reakciu s vírusmi spadajúce do rovnakej čeľade pochopím (je to jedna spoločná rodina), ale ak dokázali testy opačne reagovať na vírus Dengue, tak to je sila. Pevne verím, že tieto antigénové rýchlotesty dokážu reagovať aj na iné patogény vrátane chrípky A, B, metapneumovíurs, Parainfluenza, RSV, adenovirus, rhinovirus. 

Nižšie na obrázku máte možnosť vidieť podobnosť v receptoroch vírusov z čeľade Coronaviridae. Pre porovnanie som vybral známe a najrozšírenejšie HCoV OC43 a HCoV 299E s porovnaním SARS CoV 2.

Zdorje:

https://www.nature.com/articles/s41467-020-20401-y

https://www.researchgate.net/figure/Identification-of-a-sialoglycan-binding-site-in-the-holo-HCoV-OC43-S-glycoprotein_fig2_333587280

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2020.587269/full

https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-021-01522-2