Adenovírusové vektory môžu narušiť adrenokortikálnu steroidogenézu

Naposledy upravené:

Týmto príspevkom chcem poukázať na narušenú adrenokrotikálnu steroidogenézu spôsobenú  adenovírusovými vektormi, ktoré sa často používajú v génovej terapií, imunoterapii alebo vo vakcínach, ako nosič genetickej informácie za účelom syntézy určitého antigénu. Adenovírusové vektory patria k najviac využívaným nosičom genetického materiálu. S ú účinné pri prenose cudzích génov do rôznych typov buniek a tkanív, in vitro aj in vivo . Počas prenosu génov však môžu zmeniť hlavnú funkciu a lokálne prostredie transfekovaných buniek. Podľa vedeckých dôkazov sú nadobličky hlavným cieľom adenovírusov, v iniciácií infekcie. Vírus dokáže zasiahnuť všetky tri zóny kôry nadobličiek, pričom viac ako 80 % vykazovalo intranukleárne inklúzie. Adenovírusové vektory sú špecifické tým, že dokážu vstúpiť do bunky, premiestniť sa do jadra a účinne exprimovať svoje gény. Túto vlastnosť majú od evolúcie niekoľko miliónov rokov. Zároveň môže narastať obava o použitie týchto vektorov v medicíne alebo vakcínach, čím by došlo k ovplyvneniu génov, čo by mohlo mať za následok iniciáciu rôznych nežiaducich patologických stavov vrátane nádorov, cýst, autoimunitných ochorení a pod.

Čo sa týka vektorových schopností na funkciu nadobličiek, tak adrenokortikálna odpoveď na ACTH bola významne potlačená. Výrazné zníženie stimulovanej sekrécie 17-OH-progesterónu, 11-deoxykortizolu a kortizolu môže naznačovať interferenciu týchto vektorov s aktivitami 17α-, 21- a/alebo 11β-hydroxyláz. Zároveň bola prítomná zvýšená bazálna steroidogenéza, ktorá môže súvisieť so zvýšenou proliferáciou buniek. Najvýznamnejšie zmeny sa týkali mitochondrií, v ktorých prebieha významná časť steroidogenézy. Vo všeobecnosti môže byť poškodenie adrenálnej steroidogenézy nielen počas prenosu génov sprostredkované vektorom, ale aj samotnej infekcie. Aké to bude mať dôsledky do budúcna naďalej zostáva otázne.

Zdroj:

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.062170099

Zdroj obrázka: resarchgate.com link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1347436721000537